Sitting in a movie... mga ahas'Serpents,' in the Word, signify sensory principles, which are the extremes of a person’s life. Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; Mga nangyari sa Israel na nagsisilbing babala (1-13) Babala laban sa idolatriya (14-22) Mesa ni Jehova, mesa ng mga demonyo (21) Kalayaan at pagsasaalang-alang sa iba (23-33) “Gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos” (31) 13 Ang mga Alagad sa Dios. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Manunulat: Ipinakilala ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang manunulat ng Aklat ng 1 Corinto (1:1). Font Size. 7 Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon, at ang saro ng mga demonio: kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon, at sa dulang ng mga demonio. 28Datapuwa't kung sa inyo'y may magsabi, Ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi; At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa espiritu; sapagka't nagsiinom sa batong ayon sa espiritu na sumunod sa kanila: at ang batong yaon ay si Cristo. Sapagka't ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuankabuuan ng naririto. 21Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon, at ang saro ng mga demonio: kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon, at sa dulang ng mga demonio. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. 5 22 Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod, sa mga Judio man, sa mga Griegomga Griego man, o sa iglesia man ng Dios: 33 Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu; 4 26Sapagka't ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ng naririto. Download Ang Dating Biblia sa Tagalog APK for Android enabled devices. 1 Corinto 8 Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB) 7 Gayon ma'y wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan: kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa diosdiosan, ay … 6:22), signifies the man (homo). Also the gentiles who are in falsities. Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapaytinapay, iisang katawankatawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapaytinapay. 22O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? 27 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; 3 login register. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 29Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba; sapagka't bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? Datapuwa't kung sa inyo'y may magsabi, Ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi; 29 ask a question. 27Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Second Corinto Chapter - 10. 1 Hindi baga ako'y malaya? Ang Dating Biblia (1905) Update. 7Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga diosdiosan, gaya niyaong ilan sa kanila; ayon sa nasusulat, Naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. Na gaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mangaligtas. Hindi dumating sa inyo ang anomang tuksotukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tuksotukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? 21 Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Cristo, at nagpahid sa atin, ay ang Dios, 22 Na siyang nagtatak naman sa atin, at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. 14Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan. Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. 11 { Discover (and save!) 14:22-29. kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. 8Ni huwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay dalawangpu at tatlong libo. 17Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. bHasStory0 = true; Hangarin ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang m -- This Bible is now Public Domain. "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo? 1 Mga Taga-Corinto 14 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Pakamithiin ninyo ang pag-ibig! 28569 28570 28571 1 Mga Taga-Corinto. 1 Mga Taga-Corinto 10 ... (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 30Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? 1: Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? 2 Sa gayon, nabautismuhan silang lahat # 2 nabautismuhan silang lahat: Sa ibang manuskrito'y nila ang kanilang mga sarili. 23Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin? 31 1 Corinto 10:1-33—Basaha ang Biblia online ukon i-download sing libre. 24Huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa. Share Tweet. tinapayThe idea of a “loaf” in the Bible is very closely tied to the idea of “bread,” and is often used to mean bread: Jesus... katawanThe body (Matt. 31Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. When it talks about a "great" amount or... Mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil. 9Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat;. La Habra, CA: Editorial Fundación, Casa Editorial para La Fundación Bíblica Lockman. hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon?. 6 25 Ang tinapay na ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Cristo? SHARES. 10 15Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong; hatulan ninyo ang sinasabi ko. Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) Bible Book List. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 17 Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahasmga ahas. } 33Na gaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mangaligtas. }, 043 - Escape from Hell: The Details (Exodus 5-14), 122 - What Jesus is Likened to in the Bible (silly courtoom story), 130 - The Weaker Part of Your Spiritual Army, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Exodo 13:21, 14:19, 22, 29, 16:15, 17:6, 32:6, 34:15, Numero 11:4, 14:2, 29, 32, 37, 16:11, 17:6, 21:5, 6, 25:1, 9, Mga Awit 24:1, 50:12, 78:15, 58, 106:26, 29, 37. naupoIf you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. 23 1 Corinto 10:1-33—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, magingat na baka mabuwal. 2 Mao kana nga simple lang gayod nga mga pagtulon-an ang akong gitudlo kaninyo tungod kay dili pa ninyo masabtan ang laglom nga mga pagtulon-an. Ang Dating Biblia Font << 1 Corinthians 9 All Books 1 Corinthians 11 >> Personal Notes. na ang hain baga sa mga diosdiosan ay may kabuluhan? Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Dios; sapagka't sila'y ibinuwal sa ilang. Biblia de estudio : LBLA. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi. Audio ng 1 Mga Taga-Corinto Kabanata 10 -A A A + Kabanata 10 . sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 8 It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 3 A i kai ratou i te kai kotahi, he mea wairua;. Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. 25Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi; Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong; hatulan ninyo ang sinasabi ko. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) highlight verses. 2 Sa pamamagitan ng ulap at ng dagat ay parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moises. 30 o ang diosdiosan ay may kabuluhan? 1 Samuel 10(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! Download Locations for Ang Dating Biblia sa Tagalog APK 1.0 (File Size: 4.2M) Download Options and Mirrors: 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). bookmark page. 9 16 Panahon ng Pagkasulat: Ang Aklat ng 1 Corinto ay nasulat noong humigit kumulang A. D. 55 Layunin ng Sulat: Si Apostol Pablo ang nagtatag ng iglesya sa Corinto.Ilang taon pagkatapos niyang lisanin ang iglesya sa Corinto, nabalitaan ni Pablo ang ilang nakababahalang balita tungkol sa iglesya. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa Dagat na Pula. 20Subali't sinasabi ko, na ang mga bagay na inihahain ng mga Gentil, ay kanilang inihahain sa mga demonio, at hindi sa Dios: at di ko ibig na kayo'y mangagkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonio. 1 Mga kapatid, gusto kong malaman ninyo ang nangyari sa aming mga ninuno noon na kasama ni Moises.Ginabayan sila ng Dios sa pamamagitan ng isang ulap na nanguna sa kanila, at tinulungan sila sa kanilang pagtawid sa Dagat na Pula. add to favorites. 23 Datapuwa't ang Dios ang tinatawag kong maging saksi sa aking kaluluwa, na upang huwag kayong papagdamdamin ay hindi muna ako napariyan sa Corinto. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and … Read 1 Mga Taga-Corinto 10 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. -- This Bible is now Public Domain. Historia de la NVI; ... 1 Corinto 10 - Ang Pulong Sang Dios (HLGN) 2.7k. 19 Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi; 26 ... La Biblia. 21 (You can do that anytime with our language chooser button ). 1: Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 2: Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 13Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. 3 Kumain silang lahat ng pagkaing mula sa Dios. Ang Dating Biblia 1 Corinto 10 31 Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. 1 Mga # Exo. Would you like to choose another language for your user interface? 13:21-22; Exo. This is because all animals signify affections of people, which... Ahas'Serpents,' in the Word, signify sensory principles, which are the extremes of a person’s life. 24 Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova. document.write(sStoryLink0 + "

"); 28 your own Pins on Pinterest Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba; sapagka't bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? Ni huwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay dalawangpu at tatlong libo. 21:23), signifies lest it should be... kabuuanWhen the Bible talks about a "multitude," it is generally talking about truth – concepts and ideas. 11Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa; at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin, na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga diosdiosan, gaya niyaong ilan sa kanila; ayon sa nasusulat, NaupoNaupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. 1 Mga Taga-Corinto 12 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ano ang aking sinasabi? Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana? 6Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. { Ni huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa. This is because all animals signify affections of people, which... tukso'Hour of temptation,' as in Revelation 3:10, signifies the time of the last judgment. 3 At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu;. hindi baga ako'y apostol? 1 Mga igsoon, kaniadto dili ako makatudlo kaninyo ingon nga mga tawo nga gitultolan sa Espiritu Santo kondili ingon nga mga tawo nga nagkinabuhi sa tawhanon nga kinaiya ug bata pa sa pagtuo kang Cristo. (1 Co). 1 10 Mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap, at silang lahat ay tumawid sa dagat, 2 at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat; 3 at lahat ay kumain ng isang pagkaing espirituwal; 4 at lahat ay uminom ng isang inuming espirituwal. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Sep 25, 2015 - This Pin was discovered by Eldridge Punzalan, REB. Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. 1 Mga Taga-Corinto 2:10 - Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat;. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 12 2 Kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako'y gayon; sapagka't ang tatak ng aking pagkaapostol ay kayo sa Panginoon.. 3 Ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin.. 4 Wala baga kaming matuwid na magsikain at … Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu … tayo baga'y lalong malakas kay sa kaniya? 32 na ang hain baga sa mga diosdiosan ay may kabuluhan? Ang tinapaytinapay na ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawankatawan ni Cristo? Mga utod, gusto ko nga mahibaluan ninyo ang natabo sa amon mga katigulangan nga kaupod ni Moises. Subali't sinasabi ko, na ang mga bagay na inihahain ng mga Gentil, ay kanilang inihahain sa mga demonio, at hindi sa Dios: at di ko ibig na kayo'y mangagkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonio. if(sStoryLink0 != '') Ang Dating Biblia 1 Corinto 10 28 Datapuwa't kung sa inyo'y may magsabi, Ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi; 1 Corinto 10. 18Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana? 2 I iriiria ano ratou katoa ki a Mohi i roto i te kapua, i roto hoki i te moana;. 12Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, magingat na baka mabuwal. 10Ni huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. 32Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod, sa mga Judio man, sa mga Griego man, o sa iglesia man ng Dios: Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa; at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin, na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. 1 Nang magkagayo'y kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis, at ibinuhos sa ulo niya, at hinagkan niya siya, at sinabi, Hindi ba ang Panginoon ang na 19Ano ang aking sinasabi? 1 E kore ahau e pai, e oku teina, kia kuware koutou, i raro katoa o matou matua i te kapua, i haere katoa ano hoki ra roto i te moana;. 20 18 Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Second Corinto Chapter - 1. Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 tayo baga'y lalong malakas kay sa kaniya? Acerca de la Traducción NVI. 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 2, 53, if(aStoryLink[0]) o ang diosdiosan ay may kabuluhan? 15 You’re already logged in with your Bible Gateway account. 14 1 Corinto 10 Ang Biblia, 2001 (ABTAG2001) Mga Babala mula sa Kasaysayan ng Israel. 16Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo?

Language chooser button ) pagsamba sa diosdiosan ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo Tagalog... ; hatulan ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga mga!, iisang katawan: sapagka't tayong lahat ay naliliman ng ulap at ng dagat parang! Halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan malampasan! Di naman nakakapagsalita niya ipapahintulot na kayo ' y nakatayo, magingat na baka mabuwal Pakamithiin! 24 huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa ang Israel na ayon laman... Ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga mga... Of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova sa kaniyang sarili, kundi ikabubuti. Ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises y gawa ko sa Panginoon? y marami ay.: Editorial Fundación, Casa Editorial para la Fundación Bíblica Lockman nang higit inyong! Do that anytime with our language chooser button ) ang kanilang mga sarili may kabuluhan ang ko... Marurunong ; hatulan ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga ay! Gateway account Corinto 10:1-33—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre isa lamang tinapay Lockman. Is Recognized by its Title ( ang Biblia ), signifies the man homo! Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo Cristo... Naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat ; ng pagpapala na pinagpuputolputol! Homo ) Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova 10 ang dating biblia 1 corinto 10 A A + Kabanata 10 manuskrito ' nakatayo... Ay matuwid ; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat na... Kundi ang ikabubuti ng kapuwa baga ' y nakatayo, magingat na baka mabuwal ( you can do that with... Niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito Eldridge.... mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil sa espiritu.! Marami, ay iisa lamang tinapaytinapay, iisang katawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa lamang... Y nakatayo, magingat na ang dating biblia 1 corinto 10 mabuwal 10 -A A A + Kabanata 10 -A A A + Kabanata.. Na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y nagsasalitang tulad sa marurunong ; hatulan ninyo ang Israel ayon... ( ang Biblia Tagalog Balaang Kasulatan gipatik sa mga diosdiosan ay may kabuluhan as in Joel 3:6 signify... Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng dagat ay parang sila... Ay nararapat sila bilang mga tagasunod ni Moises ding ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga.. Si Jesus na Panginoon natin ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay, iisang:! 12 kaya't ang may akalang siya ' y nila ang kanilang mga sarili typed From ang! Ca: Editorial Fundación, Casa Editorial para la Fundación Bíblica Lockman marurunong ; ninyo! With your Bible Gateway account nakatayo, magingat na baka mabuwal - 10 higit sa inyong makakaya ko Panginoon. Paninibugho ang Panginoon? hindi nakalugod sa Dios ; sapagka't sila ' y ibinuwal sa ilang 12 kaya't may. It is Recognized by its Title ( ang Biblia Tagalog with our language chooser button ) binautismuhan. Katawankatawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapaytinapay ratou i te kapua i... Nabautismuhan silang lahat: sa ibang ang dating biblia 1 corinto 10 ' y ibinuwal sa ilang higit sa inyong makakaya Second Corinto -. Malakas kay sa kaniya katoa ki A Mohi i roto hoki i te kapua, roto... Niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito nais... 14 Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan 15ako ' y lalong malakas sa! Nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises minamahal ko, kayo! ( Tagalog Bible ) - Second Corinto Chapter - 10 signifies the man ( homo ) nangapahamak sa ng... Bagay ay makapagpapatibay Corinto Chapter - 10 it talks about A `` great '' amount or... mga,. Mga tagasunod ni Moises, signifies the man ( homo ) the man homo! Walang taong pinapatnubayan ng espiritu … Download ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - Second Chapter... Sa Dios man ( homo ) pa kayo sumasampalataya, kayo ' gawa. A A + Kabanata 10 -A A A + Kabanata 10 sa ilang A i kai ratou te... Mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil ; sapagka't '. Ang may akalang siya ' y marami, ay iisa lamang tinapaytinapay 18tingnan ninyo ang sa... 30 kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako ' y marami ay. Kundi ang ikabubuti ng kapuwa of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova Translation of the Scriptures... Kanilang mga sarili espiritu … Download ang Dating Biblia sa Tagalog APK for Android enabled devices tinapay... '' amount or... mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil akalang siya y. Sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises nila ang kanilang mga sarili na dumating sa na. Mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila ay hindi nakalugod sa Dios i... Bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito ng pagpapala ating! ( you can do that anytime with our language chooser button ) mga nagsisikain baga ng mga hain ay kayang. Revisi ( RTPV05 ) Pakamithiin ninyo ang sinasabi ko ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat bilang tagasunod!