Did Jesus think of himself as less than God? Ito ay upang kung mangyari na ito, kayo ay sumampalataya. 14 Ito'y ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y magbangon sa mga patay. These verses are an amazing Promise! 18 “I will not leave you all alone like orphans. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. The Death of John the Baptist Matthew 14. We often read them without careful thought of the context, and we are seized by the tremendous possibilities of that word anything. Is abortion OK in the cases of rape and incest? 7 Kung ako'y kilala ninyo, # 7 Kung ako'y…ninyo: Sa ibang manuskrito'y Kung talagang ako'y kilala na ninyo. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo, siya na sumasampalataya sa akin ay gagawa rin ng mga gawang ginagawa ko. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Other Items are Available At These Sites. John 13-14 New International Version (NIV) Jesus Washes His Disciples’ Feet. John 13:14, ESV: "If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet." (John 14:16, 26). 13 It was just before the Passover Festival. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 6 21 He who knows my commands and obeys them is the one who loves me. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Kami ay pupunta sa kaniya at mananahan na kasama niya. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? JN 14:13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Kung ako ay kilala na ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? 3:13-14. si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Siya ay iibigin ko at ipahahayag ko sa kaniya ang aking sarili. Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? Sinabi ni Jesus sa kaniya: Felipe, matagal nang panahon na ako ay kasama ninyo at hindi mo pa ako kilala? Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. And whatsoever ye shall ask in my name Whether it be for assistance in preaching of the Gospel; or for the performance of miraculous operations in confirmation of it; or for success to attend it; or for any blessings whatsoever, whether for themselves or others: . How do I know that Christianity is the true religion? Jesus Comforts His Disciples. • 1 Nang panahong yao'y narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, 2 At sinabi sa kaniyang mga tagapaglingkod, Ito'y si Juan Bautista; siya'y muling nagbangon sa mga patay; kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kaniya. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. 8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko ito sa inyo upang malaman ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at nakita na ninyo siya. 14 “Do not let your hearts be troubled. What does the Old Testament say about homosexuality? 19 In a little while the world will not see me anymore, but you will see me. • At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Sampalatayanan mo ako na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa Akin. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? 3 And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am Kayo naman ay sumasa akin at ako ay sumasa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at sa inyo. What does the Bible say about hate crimes? John 13:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 13:14, NIV: "Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet." Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. You believe in God []; believe also in me. Find Tagalog Sermons and Illustrations. 6 Sumagot # Bar. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. • John 14:8 King James Version (KJV). At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? 20 On that day you will know that I am in my Father. John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. 23 Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. 1 15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. I will come back to you. Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. John 14:13 - At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. 0 Votes, John 14:1 - 4 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sign Up or Login. 5 Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. 28 John 14:13. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. What did Jesus mean by saying He is going "to prepare a place" for us in Jn 14:3? Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. Malalaman nila na kung papaano ako inutusan ng Ama, ganoon ang ginagawa ko. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. 13 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Why did Jesus call the Holy Spirit the "Advocate/Comforter/Counselor"? Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Ang ibinibigay ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. What time of the year was Christ’s birth? Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. You will know that you are in me and I am in you. Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. 14 Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Hindi ko kayo iiwanang mga ulila, ako ay babalik. I Am the Way, and the Truth, and the Life. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Walang sinumang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. • Ang salita na inyong naririnig ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Huwag mabalisa ang inyong mga puso. 19 Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Ang mga ito ay sinabi ko sa inyo samantalang kasama ninyo ako. 27 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. John 15:13 - Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. What does it mean ask to in His name (Jesus)? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 ... 14 Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Do you think John 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or refers to intimacy with God? At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. • 30 13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Sinabi sa kaniya ni Judas na hindi taga-Keriot: Pangi-noon, papaanong ipahahayag mo ang iyong sarili sa amin at hindi sa sanlibutan? 1 Votes. Siya ay gagawa ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay pupunta sa Ama. 15 Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. 9 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. Does John 14:12 mean we can perform greater miracles and healings than Jesus? John 14:27 Jesus Promises the Holy Spirit. This video is unavailable. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Sumasampalataya ka na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin, hindi ba? Hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. 29 2 Votes, John 14:14 What commandments are Jesus referring to in John 14:15? Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. 20 Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. 7 17 JN 14:14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. 18 Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. If ye shall ask any thing in my name, I will do it.” What amazes me so much about these words, are that they are the words of our LORD. 3 Votes, John 14:15 Kung iniibig ninyo ako ay magagalak kayo sa sinabi kong ako ay pupunta sa Ama. ask in my name--as Mediator. Sign Up or Login, LetG5015 notG3361 yourG5216 heartG2588 be troubledG5015: ye believeG4100 inG1519 God,G2316 believeG4100 alsoG2532 inG1519 me.G1691, To Get the full list of Strongs: What does it mean that Jesus shows Himself to those who love Him? 15-17. What does "I am the way the truth and the life" mean? 1 Votes, John 14:6 Kung hindi, sumampalataya ka sa akin dahil sa mga gawa. Ang Ama na nananahan sa akin, siya ang gumagawa ng mga gawain. 16 Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. . Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Watch Queue Queue Should a church use the Ennegram personality test as an outreach tool? 13 Jesus answered, “Everyone who drinks this water will be thirsty again, 14 but whoever drinks the water I give them will never thirst. When Jesus said He would do anything if we asked in His name, did He mean healing? ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. 2 JN 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; John 4:13-14 New International Version (NIV). What did Jesus mean in John 14:27 when He said, "not as the world giveth, give I unto you."? Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Ang aking Ama ay higit na dakila kaysa akin. Watch Queue Queue. 31 24 John 14:14. 25 If ye love me, keep my commandments. Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.” Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Tumindig kayo at tayo ay aalis na. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sila ay ipinanganak mula sa Diyos. John 14:13-14. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Juan 15:13 RTPV05 Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? How can we know that God hears us when we pray? What is the meaning of "many rooms" in John 14:2? Huwag mabalisa ang inyong puso, ni mangamba. Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. that will I do--as Head and Lord of the kingdom of God. ... Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. What would be some hints for memorizing Scripture? 26 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. How can peace be accomplished without Jesus? Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. 14 Sa araw na iyon ay malalaman ninyo na ako ay nasa Ama. Dahil ako ay nabubuhay, kayo naman ay mabubuhay rin. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man. Kung hihiling kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 3 Ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad ng mga ito ay siyang umiibig sa akin. Siya ay iibigin ng aking Ama. 13, 14. whatsoever ye . John 14:6 HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com. Let’s read John 14:13-14, “And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. 15 Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Sinabi ko na ito sa inyo bago pa ito mangyari. 8 Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Isaiah 9:6. What did Jesus mean when He said "I am the way and the truth and the life"? 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 ... 13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. 4 This comprehensive promise is emphatically repeated in John 14:14. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. 13 Lumapit si Jesus, at dinampot ang tinapay, at sa kanila'y ibinigay, at gayon din ang isda. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? To Get the Full List of Definitions: Ang Tagapayo, ang Banal na Espiritu ang siyang susuguin ng Ama sa pangalan ko. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. 13: Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao. And shallow Christians leap up and say, What a promise! Ang Tagapayo na ito ay ang Espiritu ng katotohanan. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.” 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. John 14:14 - Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. 10 14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. 13 And I will do whatever you ask(A)in my name, so that the Father may be glorified in the Son. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 15 Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Tunay na wala siyang bahagi sa akin. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. Ang dahilan ay ang prinsipe ng sanlibutang ito ay dumarating. John 14:6, a gospel song brought to you by the FBCFI Hong Kong brethren FBCFI Copyright Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 15 ... 13 Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako. 11 14 Nagkatawang-tao ang Salita at namuhay na kasama natin. Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. Sinabi ni Felipe sa kaniya: Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at iyon ay sapat na sa amin. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. 3 Votes, John 14:6 John 13 Jesus Washes the Disciples' Feet. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. JN 14:15 If ye love me, keep my commandments. 2 My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? Because I live, you will live, too. Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. kilala na rin ninyo ang aking Ama. 21 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 14 This is now the third time that Jesus shewed himself to his disciples, after that he was risen from the dead. ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? Anuman ang hihilingin ninyo sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng Anak. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 13 Whatever you ask in my name I will do, so that the Father may be glorified in the Son.. 14 If you ask me anything in my name, I will do it.. 15 If you love me you will keep my commandments.. 16 I shall ask the Father, and he will give you another Paraclete to be with you for ever,. • Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya: Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, tutuparin niya ang aking mga salita. 12 Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. I can have that new car I've always wanted. Higit na dakilang mga gawa kaysa mga ito ang gagawin niya. Ipapa-alaala niya ang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 … 14: Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. Simula ngayon ay hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo. Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Narinig ninyo ang sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at muling magbabalik sa inyo. 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. 22 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. 13 Naging anak sila ng Dios hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao kundi dahil sa kalooban ng Dios. Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo.